• Λεωφόρος Βουλιαγμένης Δάφνη
  • 211 800 33 02
  • sales@tcp.gr
Μεταφορά προϊόντων από άλλη πλατφόρμα σε Prestashop

Αναλαμβάνουμε και περαιώνουμε την μεταφορά δεδομένων από οποιαδήποτε πλατφόρμα ηλεκτρονικού καταστήματος (όπως CS-Cart, Os-Commerce, Magento κ.λ.π.) σε Prestashop. Το κόστος εκτιμάται και υπολογίζεται με βάση τον συνολικό αριθμό των δεδομένων. Ενδεικτικά αναφέρουμε δεδομένα που συνήθως ζητούνται.

  • Πελατολόγιο και πληροφορίες αυτού.
  • Παραγγελίες.
  • Προϊόντα.
  • Χαρακτηριστικά προϊόντων.
  • Ιδιότητες/Παραλλαγές προϊόντων (π.χ. χρώμα, μέγεθος).
  • Εικόνες.

Ενδεικτικό κόστος: 70 € /1000 γραμμές.

Στο τελικό κόστος θα πρέπει να προσθέστε και τον φόρο προστιθέμενης αξίας όπως ορίζεται κάθε φορά από το κράτος.