• Λεωφόρος Βουλιαγμένης Δάφνη
 • 211 800 33 02
 • sales@tcp.gr
Όροι Χρήσης για Ονόματα Χώρου & Υπηρεσίες Φιλοξενίας

Όροι Χρήσης για Ονόματα Χώρου

Η TCP.GR PROJECT παρέχει υπηρεσίες καταχώρησης ονομάτων χώρου στους πελάτες της με την προϋπόθεση οι πελάτες να συμφωνούν και ακολουθούν τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη της TCP.GR PROJECT ότι κάποιος πελάτης έχει παραβιάσει τους παρόντες όρους, η TCP.GR PROJECT έχει το δικαίωμα να παγώσει τον λογαριασμό/καρτέλα του συγκεκριμένου πελάτη, να αφαιρέσει τους nameservers των domain που έχει υπό την διαχείριση του έτσι ώστε αυτά να μην είναι σε λειτουργία και τέλος να αποστείλει τους κωδικούς εξουσιοδότησης των domain στον πελάτη για να μπορέσει ο τελευταίος να μεταφέρει εντός 7 ημερών τα ονόματα σε άλλο καταχωρητή.

Με κάθε καταχώρηση ονόματος χώρου ο πελάτης μπορεί να ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες forwarding και full dns control που η TCP.GR PROJECT προσφέρει δωρεάν. Αν ο πελάτης ενεργοποιήσει αυτές τις υπηρεσίες για κάποιο domain, η TCP.GR PROJECT δεν ελέγχει και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα και το περιεχόμενο της σελίδας στην οποία ανακατευθύνεται το domain. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο όταν η ανακατεύθυνση γίνεται σε σελίδες νόμιμου περιεχόμενου σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία, δεν περιέχουν πορνογραφικό, ρατσιστικό και γενικά ανήθικο υλικό και δεν θίγονται συμφέροντα τρίτων.

Δεν μπορεί να γίνει καμία επιστροφή χρημάτων (σε πιστωτική κάρτα ή με μετρητά) όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατοχύρωσης, ανανέωσης ή μεταβίβασης ονομάτων χώρου.
Οι διαφορές που τυχόν προκύψουν μεταξύ του πελάτη ή και τρίτων προσώπων με την TCP.GR PROJECT, εφόσον δεν επιλυθούν σε φιλικό επίπεδο, θα δοθούν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο θα είναι το ελληνικό δίκαιο. Η TCP.GR PROJECT έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, λόγους απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών ή ανωτέρας βίας.

.GR Domains:

Αντικείμενο
Η TCP.GR PROJECT παρέχει στον πελάτη υπηρεσίες Καταχωρητή ονομάτων χώρου (domain name) , σύμφωνα με την υπ. Αριθμό 268/73(Φ.Ε.Κ. 161/31-12-2002) απόφαση της ΕΕΤΤ.

Υποχρεώσεις Της TCP.GR PROJECT
Η TCP.GR PROJECT υποχρεούται να παρέχει τη κάθε φορά συμφωνηθείσα υπηρεσία σύμφωνα με τους κανόνες και τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ.
Η TCP.GR PROJECT τηρεί την διασφάλιση των στοιχείων του πελάτη και την μη δημοσιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων.
Η TCP.GR PROJECT υποχρεούται να ενημερώνει τον πελάτη για οποιαδήποτε κοινοποίηση πληροφορίας από την ΕΕΤΤ ή το Μητρώο που αφορά το αντίστοιχο .gr όνομα χώρου.
Σε περιπτώσεις που εμπλέκεται η απόφαση της ΕΕΤΤ (αιτήσεις για καταχώρηση, μεταβίβαση κλπ.), η μόνη υποχρέωση και ευθύνη της TCP.GR PROJECT είναι να αποστείλει την αντίστοιχη αίτηση στο Μητρώο. Η TCP.GR PROJECT δεν εγγυάται ότι η αίτηση θα έχει θετικό τελικό αποτέλεσμα καθώς αυτό εναπόκειται μόνο στην θετική απόφαση της ΕΕΤΤ.

Υποχρεώσεις του Πελάτη
Ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει την TCP.GR PROJECT για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας του.
Ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει τα τέλη που αναγράφονται στο δικτυακό τόπο της TCP.GR PROJECT ακόμα και αν απορριφθεί η αίτηση από την ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση μη εξόφλησης των οφειλών του προς την TCP.GR PROJECT εντός των ημερομηνιών που προβλέπονται κάθε φορά, η υποβολή της αίτησης θεωρείται ως μη υποβληθείσα.
Ο πελάτης οφείλει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που του παρέχονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των τηλεπικοινωνιών και η οποιαδήποτε παράνομη χρήση από την μεριά του, επιφέρει ποινικές και αστικές κυρώσεις.

Χρέωση Υπηρεσιών
Ο πελάτης χρεώνεται για τις υπηρεσίες που του παρέχονται με βάση τον τιμοκατάλογο της TCP.GR PROJECT, τον οποίο η TCP.GR PROJECT τροποποιεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι τιμές επιβαρύνονται με 23%, 16% ή 0% Φ.Π.Α κατά περίπτωση.
Ο τιμοκατάλογος είναι δημοσιευμένος στον δικτυακό τόπο της TCP.GR PROJECT και οι τιμές συμπεριλαμβάνουν τα τέλη που αποδίδονται από την TCP.GR PROJECT στην ΕΕΤΤ. Ο πελάτης οφείλει να εξοφλεί τις υποχρεώσεις του προς την TCP.GR PROJECT κατά την υποβολή της αίτησης και σύμφωνα πάντα με τους τρόπους πληρωμής που συμφώνησε με την TCP.GR PROJECT. Η TCP.GR PROJECT εκδίδει και αποστέλλει τα αντίστοιχα παραστατικά στην διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον πελάτη.

Ειδικοί Όροι
Κατά την υποβολή οποιασδήποτε αίτησης προς την ΕΕΤΤ ο πελάτης δηλώνει ότι:

 • Τα στοιχεία που δηλώνει στην παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή.
 • Δεν παραβιάζει εν γνώσει του δικαιώματα τρίτων.
 • Δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (σε περίπτωση νομικού προσώπου).
 • Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά υπηρεσία που θα χρησιμοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο ή γίνεται για λογαριασμό τρίτου προσώπου έχει την πλήρη εξουσιοδότηση από το πρόσωπο αυτό να χρησιμοποιεί τα στοιχεία του και οι ενέργειες του είναι σε γνώση του τρίτου προσώπου.

Διάρκεια Ονόματος – Ανανέωση
Η εκχώρηση μπορεί να ανανεώνεται διαρκώς για περιόδους δύο (2), τέσσερα (4), έξι (6), οκτώ (8), δέκα (10) ετών κάθε φορά με την καταβολή των αντίστοιχων τελών. Με τη λήξη της περιόδου εκχώρησης ή της ανανέωσης το όνομα χώρου με κατάληξη .gr απενεργοποιείται από το Μητρώο χωρίς προηγούμενη απόφαση της ΕΕΤΤ.

Καταχώρηση
Κατά την καταχώρηση ενός ονόματος χώρου .gr ο καταχωρούμενος δηλώνει υπεύθυνα σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι:

 1. Τα στοιχεία που δηλώνει με την παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή
 2. Δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)
 3. Αν το μεταβλητό Πεδίο Ονόματος χώρου δευτέρου επιπέδου ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στην λίστα των γεωγραφικών όρων που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην ελληνική και λατινική μορφή (Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΒ του παρόντος), είναι ο Αρμόδιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 4. Σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .com.gr, ασκεί εμπορική δραστηριότητα
 5. Σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .net.gr, είναι πάροχος υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (Internet Service Providers – ISPs) ή πάροχος δικτύων
 6. Σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .org.gr, είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός
 7. Σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .edu.gr, είναι εκπαιδευτικός οργανισμός
 8. Σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gov.gr, είναι κυβερνητικός οργανισμός

Μεταβίβαση
Με βάση απόφασης της ΕΕΤΤ, επιτρέπεται η μεταβίβαση ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr. Ο μεταβιβάζων μεταβιβάζει τα δικαιώματα του στο πρόσωπο στο οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Ο πελάτης που επιθυμεί τη μεταβίβαση του δικαιώματός και το πρόσωπο στο οποίο γίνεται η μεταβίβαση πρέπει να υποβάλλουν στην TCP.GR PROJECT την αίτηση μεταβίβασης.

Σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ο μεταβιβάζοντας δηλώνει υπεύθυνα ότι:

 1. Μεταβιβάζει το συγκεκριμένο όνομα χώρου στον αποδεχόμενο της μεταβίβασης.

Σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ο αποδεχόμενος της μεταβίβασης δηλώνει υπεύθυνα ότι:

 1. Τα στοιχεία που δηλώνει με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή
 2. Δεσμεύει το συγκεκριμένο πρόσωπο (μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)
 3. Σε περίπτωση Ονομάτων Χώρου τρίτου επιπέδου των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό, φέρει την ιδιότητα που αντιστοιχεί σε φορείς στους οποίους δύναται να εκχωρηθεί το συγκεκριμένο Κοινόχρηστο Όνομα χώρου που συνθέτει το μη Μεταβλητό πεδίο
 4. Ο μέχρι σήμερα Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr είναι νομικό πρόσωπο, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του οποίου Φορέα επέρχεται σύμφωνα με σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτει εν προκειμένω, λόγω πχ συγχωνεύσεως δια απορροφήσεως, μετατροπής ΑΕ σε ΕΠΕ, απόσχισης κλάδου κλπ
 5. Σε περίπτωση αλλαγής Ονοματεπώνυμου του Φορέα λόγω καθολικής διαδοχής, είμαι νόμιμος κληρονόμος του Φορέα. Εν προκειμένω επισυνάπτει σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα. Τα εκάστοτε προβλεπόμενα στο δικτυακό τόπο της TCP.GR PROJECT τέλη για τη μεταβίβαση.

Αλλαγή Επωνυμίας
Κατά την αλλαγή επωνυμίας ενός ονόματος χώρου .gr ο καταχωρούμενος δηλώνει υπεύθυνα σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι :

 1. Τα στοιχεία που δηλώνει με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή
 2. Δεσμεύει το συγκεκριμένο πρόσωπο (μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)
 3. Παρά την αλλαγή της επωνυμίας του ως Φορέας του Ονόματος Χώρου υπάρχει ταυτοπροσωπία μεταξύ του παλιού και του νέου Φορέα ως ανωτέρω δηλώνεται. Εν προκειμένω επισυνάπτει σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα.

Αλλαγή Καταχωρητή
Κατά την αλλαγή καταχωρητή ενός ονόματος χώρου .gr ο καταχωρούμενος δηλώνει υπεύθυνα σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι :

 1. Τα στοιχεία που δηλώνει με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή
 2. Έχει εκπληρώσει άπασες τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στον παλαιό καταχωρητή, όσον αφορά το συγκεκριμένο Όνομα Χώρου για το οποίο αιτείται την αλλαγή καταχωρητή
 3. Δεσμεύει το συγκεκριμένο πρόσωπο (μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων) Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της αλλαγής καταχωρητή ο κωδικός εξουσιοδότησης αλλάζει σε νέο τυχαίο κωδικό. Στην συνέχεια ο πελάτης οφείλει να αλλάξει τον κωδικό εξουσιοδότησης με κωδικό της δικής του επιλογής από το περιβάλλον διαχείρισης. Ο Νέος κωδικός εξουσιοδότησης Ονόματος Χώρου δεν θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε άλλη δήλωση για το ίδιο Όνομα Χώρου ή για άλλο Όνομα Χώρου που έχει προς τον ίδιο ή προς διαφορετικό καταχωρητή και περιέχει στοιχεία πέραν των αλφαριθμητικών για λόγους ασφαλείας.

Μεταβολή Στοιχείων
Ο καταχωρούμενος οφείλει να έχει ενημερωμένα τα στοιχεία επικοινωνίας του. Κατά την αλλαγή των στοιχείων ο καταχωρούμενος δηλώνει υπεύθυνα σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι :

 1. Τα στοιχεία που δηλώνει με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή
 2. Δεσμεύει το συγκεκριμένο πρόσωπο (μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)

Χρέωση Υπηρεσιών
Ο πελάτης χρεώνεται για τις υπηρεσίες που του παρέχονται με βάση τον τιμοκατάλογο της TCP.GR PROJECT, τον οποίο η TCP.GR PROJECT τροποποιεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι τιμές επιβαρύνονται με 23%, 16% ή 0% Φ.Π.Α κατά περίπτωση.

Ο τιμοκατάλογος είναι δημοσιευμένος στον δικτυακό τόπο της TCP.GR PROJECT.
Το κόστος της υπηρεσίας είναι το κόστος κατοχύρωσης του ονόματος, ανάλογα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο καταχώρησης ονομάτων. Στο κόστος αυτό δεν συνυπολογίζεται το ποσοστό έκπτωσης που μπορεί να υπάρχει στο λογαριασμό του πελάτη.

Ο πελάτης χρεώνεται το κόστος της υπηρεσίας τη στιγμή που υποβάλλει την παραγγελία του.
Καθώς η υπηρεσία περιλαμβάνει κατοχύρωση ονόματος σε μελλοντικό χρόνο, εάν κατά τη χρονική στιγμή της κατοχύρωσης ο σχετικός τιμοκατάλογος έχει αναπροσαρμοσθεί, ο πελάτης θα κληθεί να καταβάλει τη χρηματική διαφορά. Εάν η διαφορά είναι υπέρ του πελάτη, θα του επιστραφεί το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε αυτή.

Ενεργοποίηση Υπηρεσίας – Διάρκεια χρήσης
Η υπηρεσία ενεργοποιείται μετά από υποβολή αίτησης και την οικονομική τακτοποίηση αυτής από τον πελάτη. Σε περίπτωση που παρέλθουν τρεις (3) ημέρες από την υποβολή της αίτησης μέχρι την οικονομική τακτοποίηση, η αίτηση ακυρώνεται αυτόματα. Σε περίπτωση που υποβληθούν ταυτόχρονα περισσότερες από μία παραγγελίες για τη χρήση της υπηρεσίας για το ίδιο όνομα χώρου, προτεραιότητα έχει αυτή η οποία θα τακτοποιηθεί οικονομικά πρώτη.

Όταν ενεργοποιηθεί η υπηρεσία για ένα όνομα χώρου, δεν μπορεί να υποβληθεί παραγγελία εκ νέου για τη χρήση της υπηρεσίας αυτής για το ίδιο όνομα από τον ίδιο ή άλλο πελάτη.
Η υπηρεσία παραμένει ενεργή τουλάχιστον μέχρι τη λήξη του ονόματος για το οποίο χρησιμοποιήθηκε.

Σε περίπτωση που το όνομα χώρου καταστεί διαθέσιμο, αλλά δεν κατοχυρωθεί επιτυχώς, είτε γιατί κατοχυρώθηκε από άλλη TCP.GR PROJECT είτε γιατί ανανεώθηκε από τον τρέχοντα ιδιοκτήτη του ιδιοκτήτη, τότε ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει ακύρωση της υπηρεσίας και χρήση του ποσού που έχει καταβάλει για άλλο όνομα ή υπηρεσία. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν ζητήσει ακύρωση της υπηρεσίας, η υπηρεσία συνεχίζει να ισχύει και παρακολουθεί το όνομα έως ότου αυτό κατοχυρωθεί ή ακυρωθεί η υπηρεσία από τον πελάτη.

Όροι χρήσης pre-registration
Ο πελάτης αποδέχεται ότι η TCP.GR PROJECT σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί την κατοχύρωση του domain στον πελάτη, καθώς η απονομή ενός domain στον τελικό του δικαιούχο εξαρτάται από τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει το αρμόδιο μητρώο. Η TCP.GR PROJECT καμία ευθύνη δε μπορεί να φέρει για την επιτυχή ή όχι κατοχύρωση του ονόματος.

Το κόστος της αίτησης προκατοχύρωσης αποτελείται από δύο σκέλη: το τέλος κατοχύρωσης του ονόματος, το οποίο εξαρτάται από το όνομα και την κατάληξή του και το κόστος υποβολής της αίτησης προκατοχύρωσης. Το κόστος υποβολής της αίτησης καλύπτει διαχειριστικά έξοδα και δεν είναι δυνατό να επιστραφεί στον πελάτη. Σε περίπτωση αποτυχίας κατοχύρωσης του domain, στον πελάτη επιστρέφεται μόνο το τέλος κατοχύρωσης του domain.

Όροι χρήσης υπηρεσίας ID Protect
Η υπηρεσία ID Protect είναι μια συνδρομητική υπηρεσία, που παρέχεται μετά από σχετική παραγγελία του πελάτη και πληρωμή των ανάλογων τελών και για το χρονικό διάστημα που επιλέγει ο πελάτης.
Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις καταλήξεις ονομάτων, των οποίων τα Μητρώα υποστηρίζουν τη χρήση αυτής.

Με τη χρήση της υπηρεσίας, τα παρακάτω στοιχεία του πελάτη θα είναι εμπιστευτικά και δε θα μπορούν να προβληθούν δημόσια σε αναζητήσεις (“αναζητήσεις whois”): ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου και fax.

Παρότι ο πελάτης δεν θα εμφανίζεται σε δημόσιες αναζητήσεις σαν ιδιοκτήτης του domain, παρόλα αυτά θα εξακολουθεί να έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα πάνω στο domain, όπως η μεταβίβαση, η μεταφορά σε άλλο καταχωρητή ή η σύνδεση του ονόματος με χώρο φιλοξενίας. Θα διατηρεί επίσης τη δυνατότητα να ελέγχει και να τροποποιεί όλες τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το όνομα αυτό, καθώς και να το ανανεώνει κατά την ημερομηνία λήξης του.

Εκτός από τα δικαιώματά του, ο πελάτης διατηρεί και όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχύρωση του ονόματος, όπως αυτές περιγράφονται σε προηγούμενη παράγραφο. Ο πελάτης διατηρεί επίσης την ευθύνη για την επίλυση οποιωνδήποτε χρηματικών ή νομικών υποχρεώσεων μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του ονόματος αυτού.

Η υπηρεσία μπορεί να ανανεωθεί κατά τη λήξη της, για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί ο πελάτης. Ο πελάτης λαμβάνει σχετικές ενημερώσεις πριν από τη λήξη της υπηρεσίας. Εάν μέχρι την ημερομηνία λήξης της η υπηρεσία δεν ανανεωθεί, απενεργοποιείται αυτόματα και χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Φιλοξενία Ιστοσελίδων
H TCP.GR PROJECT μέσω του δικτυακού τόπου, διαθέτει χώρο στο σκληρό δίσκο αποκλειστικά για δική της χρήση διακομιστών (servers), οι οποίοι διανέμουν στο Internet το αποθηκευμένο σε αυτούς υλικό και την ηλεκτρονική αλληλογραφία των πελατών. Ο έτερος συμβαλλόμενος (πελάτης), προτίθεται να ενοικιάσει και να χρησιμοποιήσει τον προσφερόμενο από την TCP.GR PROJECT εικονικό διακομιστή.

Για την χρήση των υπηρεσιών της TCP.GR PROJECT απαιτούνται οι στοιχειώδεις γνώσεις χειρισμού του υπολογιστή και του Internet.
Ο πελάτης θα πρέπει να κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τη δημιουργία και διατήρηση του πακέτου φιλοξενίας. Η TCP.GR PROJECT δεν υποχρεούται να παρέχει αυτές τις γνώσεις, πέρα των υπηρεσιών που ο πελάτης επιλέγει να του προσφερθούν. Ο πελάτης επιβεβαιώνει ότι το υλικό που θα δημοσιεύσει στον sever θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται επιπλέον επεξεργασία από την TCP.GR PROJECT H TCP.GR PROJECT διαθέτει προς χρήση στον πελάτη τον συμφωνημένο χώρο και γνωστοποιεί στον πελάτη τον κωδικό πρόσβασης και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία με τους οποίους μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Ο πελάτης υποχρεούται να αλλάξει άμεσα τον κωδικό πρόσβασης με κωδικό δικής του επιλογής που μόνο αυτός θα γνωρίζει και να μην γνωστοποιήσει ποτέ τον κωδικό πρόσβασης για κανένα λόγο σε οποιονδήποτε τρίτο.

O πελάτης αναγνωρίζει ότι το Internet δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και δεν ελέγχεται από κανέναν, έτσι η TCP.GR PROJECT δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιοσδήποτε χρήστης του Internet θα έχει πρόσβαση στον server οποιαδήποτε στιγμή. H TCP.GR PROJECT θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο server να είναι διαθέσιμος ευρύτατα και με όσο το δυνατόν λιγότερες διακοπές.

O πελάτης συμφωνεί ότι η κύρια χρήση του account του θα έχει ως σκοπό την παρουσίαση ιστοσελίδων web (εταιρικών ή προσωπικών) και όχι τις υπόλοιπες βοηθητικές υπηρεσίες που προσφέρονται με το account του όπως η διανομή αρχείων σε τρίτους στο Internet μέσω web ή FTP ή τη λειτουργία mailing list, εκτός και αν ρητά συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό.

Η πολιτική ασφαλείας για τους servers της TCP.GR PROJECT είναι έτσι σχεδιασμένη έτσι ώστε να εξασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των sites του συνόλου των πελατών και όχι να εξυπηρετεί τυχόν μεμονωμένες και ιδιαίτερες ανάγκες.

Επειδή σε κάθε server φιλοξενούνται πάνω από ένα site, δεν είναι δυνατή η τροποποίηση ρυθμίσεων ασφαλείας ή παραχώρηση προνομίων προς κάποιον χρήστη, όπως για παράδειγμα η κατάργηση ασφαλούς λειτουργίας της php, όταν αυτό θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια όλων των υπόλοιπων χρηστών του server. Όταν ο πελάτης έχει αμφιβολίες για το αν η εφαρμογή που θέλει να φιλοξενήσει δεν είναι συμβατή με τις ρυθμίσεις ασφαλείας, τότε οφείλει να επικοινωνήσει με την TCP.GR PROJECT πριν την ενεργοποίηση της συνδρομής και να ζητήσει σχετικές διευκρινίσεις. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ζητήσει μεταγενέστερες τροποποιήσεις σε τέτοιου είδους ρυθμίσεις έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της εφαρμογής του.

Η TCP.GR PROJECT δεν φέρει καμία ευθύνη από την διαγραφή, μεταποίηση ή καταστροφή αρχείων που έχουν τοποθετηθεί στους servers της TCP.GR PROJECT καθώς και για την διακοπή παροχής της υπηρεσίας λόγω ατυχημάτων. Σε περίπτωση ατυχήματος η TCP.GR PROJECT οφείλει να καταβάλει τις μέγιστες προσπάθειες ώστε να επανέλθει η ομαλή λειτουργία του συστήματος και να συνεχιστεί η παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες.
Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τυχόν βλάβες που προκαλούνται στο σύστημα από κακή χρήση του είτε με αυτοσκοπό την πρόκληση βλάβης, είτε τυχαία. Σε κάθε περίπτωση η TCP.GR PROJECT διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που προέρχεται από πρόκληση βλάβης λόγω κακής χρήσης του συστήματος.

Περιεχόμενο
Απαγορεύεται ρητά η χρήση των υπηρεσιών της TCP.GR PROJECT για οποιαδήποτε μη νόμιμο σκοπό περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε δημοσίευση πορνογραφικού περιεχομένου, πειρατικού περιεχομένου, αρχείων προερχομένων από κλοπή, αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς την απαραίτητη άδεια του εκδότη και την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων, αποστολή μαζικής αλληλογραφίας χωρίς την έγκριση των ληπτών και την αναφορά στην ταυτότητα του αποστολέα. Κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί (ή προτρέπει τους επισκέπτες των σελίδων του μέσω links) σε σελίδες με περιεχόμενο ή πρακτικές που εμπίπτουν στα παραπάνω, μπορεί να οδηγηθεί σε άμεση διακοπή της συνεργασίας με την TCP.GR PROJECT, η οποία μπορεί και να δικαιώσει κάθε θετική και αποθετική ζημία από τη μη σωστή χρήση των υπηρεσιών της.

Πιο αναλυτικά οι χρήστες των υπηρεσιών της TCP.GR PROJECT απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιούν τους web servers της TCP.GR PROJECT για δημοσίευση περιεχομένου:

 • Αντίθετου στην ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. υβριστικό, που προσβάλει την δημόσια αιδώ, που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα (copyright), είναι ανάρμοστο για άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών κλπ).
 • Πορνογραφικού, ρατσιστικού και γενικά ανήθικου σύμφωνα με τα ήθη της Ελληνικής κοινωνίας αλλά και της κοινότητας του Internet περιεχομένου (π.χ. serial ή registration numbers από εμπορικά προγράμματα, cracker utilities, συμβουλές για spamming κλπ).
 • Παραπομπών σε χώρους με υλικό που απαγορεύεται η τοποθέτησή του στην TCP.GR PROJECT.
 • Σελίδες οποιουδήποτε περιεχομένου αν αυτές έχουν διαφημιστεί με ανάρμοστο τρόπο μέσα στο Internet (spamming κλπ)

Η TCP.GR PROJECT δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των λογαριασμών των χρηστών της και δεν εγγυάται για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από αυτές.
Για οποιοδήποτε υλικό, ο πελάτης δημοσιεύσει και φιλοξενεί στους servers της TCP.GR PROJECT δια των υπηρεσιών της, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και συγκεκριμένα για οποιαδήποτε δημοσίευση έχει έννομες συνέπειες, ή επιφέρει περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη στην TCP.GR PROJECT ή σε τρίτους. Για οποιαδήποτε ηθική βλάβη ή ζημιά προκληθεί δια των υπηρεσιών της TCP.GR PROJECT, από την δημοσίευση οποιουδήποτε υλικού, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο χρήστης/πελάτης.

Χρήση Πόρων
Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση των πόρων του server που φιλοξενείται, ότι δεν προορίζονται όλοι οι πόροι του server για δική του χρήση και αναγνωρίζει ότι μοιράζεται τους πόρους του server με άλλους χρήστες.

Ως όριο στη χρήση της υπολογιστικής ισχύος (CPU) και μνήμης του server τίθεται το 10% των συνολικών πόρων του server. Σε περίπτωση που οι διεργασίες που εκτελούνται στο account του πελάτη ξεπερνούν σε σταθερή βάση την κατανάλωση του 10% των συνολικών πόρων του server, ο πελάτης ενημερώνεται σχετικά ώστε να τερματίσει τις συγκεκριμένες διεργασίες. Σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες διεργασίες προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του server και είναι εις βάρος των υπολοίπων πελατών, η TCP.GR PROJECT διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τις διεργασίες χωρίς να προηγηθεί σχετική ενημέρωση του πελάτη.

Ο πελάτης οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει αυτός και οι υπόλοιποι χρήστες του account του στους σκληρούς δίσκους της TCP.GR PROJECT, ώστε αυτό να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που ο χώρος που καταλαμβάνεται ξεπεράσει τα όρια, η TCP.GR PROJECT διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια.

Σε περίπτωση που η χρήση πόρων όπως αυτού της μέγιστης μηνιαίας διακίνησης δεδομένων ξεπεράσει τα όρια που περιλαμβάνονται στο account του πελάτη, η TCP.GR PROJECT διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το κόστος της επιπλέον κατανάλωσης από το υπόλοιπο του λογαριασμού φιλοξενίας του πελάτη αναπροσαρμόζοντας την ημερομηνία λήξης του account του ή να διακόψει προσωρινά την λειτουργία του έως ότου ο πελάτης συμφωνήσει με την TCP.GR PROJECT για την συνέχεια λειτουργίας του λογαριασμού και τις οποιεσδήποτε οικονομικές εκκρεμότητες.

Πολιτική ορθής χρήσης
Οι υπηρεσίες φιλοξενίας (πακέτα web hosting) που βρίσκονται στις ενότητες “Για προσωπικές ιστοσελίδες”, “Για τη μικρή επιχείρηση” και “Για τη μεγάλη επιχείρηση” του site datamap.tcp.gr αποτελούν υπηρεσίες κοινόχρηστης φιλοξενίας ιστοσελίδων (Shared website hosting), δηλαδή οι πόροι κάθε server που χρησιμοποιείται για τις υπηρεσίες αυτές διαμοιράζονται μεταξύ των websites που φιλοξενούνται σε αυτόν. Οι χρήστες αυτών των υπηρεσιών φιλοξενίας που παρέχονται από την TCP.GR PROJECT μοιράζονται το χώρο στο δίσκο, το bandwidth, αλλά και την επεξεργαστική ισχύ (CPU) καθώς και τη διαθέσιμη μνήμη (RAM) του server. Οι υπηρεσίες shared hosting που παρέχει η TCP.GR PROJECT αφορούν την φιλοξενία προσωπικών ή εταιρικών sites, τα οποία χρησιμοποιούν πόρους που δεν ξεπερνούν αυτούς ενός συνηθισμένου site.

Οι υπηρεσίες shared hosting δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη φιλοξενία websites με ιδιαίτερα μεγάλη επισκεψιμότητα (portals, blogs, fora, ειδησεογραφικά sites κ.α.), websites με web εφαρμογές με μεγάλες ανάγκες σε πόρους ή μεγάλο αριθμό multimedia αρχείων (εικόνα, ήχο, video) ή websites μεγάλων επιχειρήσεων ή οργανισμών. Οι υπηρεσίες shared hosting δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για file sharing, media (video/audio) streaming, φιλοξενία αρχείων πολυμέσων μεγαλύτερων από 10MB, game servers, αυτόνομα processes, εγκατάσταση εφαρμογών banner exchange, εκτέλεση spiders και daemons ή εφαρμογές bit torrent, track ή client.

Τα πακέτα shared hosting μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη φιλοξενία ενός ή περισσότερων sites ανάλογα με τις παροχές του εκάστοτε πακέτου, δεν προορίζονται όμως για μεταπώληση αλλά για τη φιλοξενία των προσωπικών ή εταιρικών sites του πελάτη.

Για την ομαλή και απρόσκοπτη παροχή όλων των υπηρεσιών, αναφορικά με τους πόρους για τους οποίους δεν γίνεται καταγραφή (unmetered storage space, bandwidth, websites, email accounts, ftp accounts και άλλα), επισημαίνεται ότι κανένα από τα websites που φιλοξενούνται σε κάποιο από τα πακέτα shared hosting δεν μπορεί να χρησιμοποιεί ποσοστό μεγαλύτερο από το 10% των πόρων του server.

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να διατηρεί στο server της TCP.GR PROJECT έως δύο (2) αντίγραφα ασφαλείας (backup) των αρχείων ή εφαρμογών που φιλοξενεί στο server αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση, η TCP.GR PROJECT διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει τα επιπλέον αντίγραφα, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος mailbox για τους λογαριασμούς αλληλογραφίας (email λογαριασμούς) είναι 250 MB. Η TCP.GR PROJECT διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τον όγκο της αλληλογραφία προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία του server και την προστασία των υπόλοιπων χρηστών του.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος βάσης δεδομένων είναι 500MB, ενώ κάθε βάση μπορεί να περιέχει έως 500 πίνακες και κάθε πίνακας μπορεί να περιέχει το πολύ έως 500.000 εγγραφές.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα sites παραβιάζει κάποιους από τους προηγούμενους όρους, ή δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του server ή στα websites άλλων πελατών, η TCP.GR PROJECT δύναται να περιορίσει τους πόρους του site αυτού σε 10GB χώρο στο δίσκο και 100GB traffic ή διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του. Σε περίπτωση που η λειτουργία του website αυτού συνεχίσει να παραβιάζει τους όρους χρήσης της υπηρεσίας ή δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία του server για αρκετό χρονικό διάστημα, η TCP.GR PROJECT ενημερώνει τον πελάτη για τις απαραίτητες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα ή για τη μεταφορά του site του σε VPS ή Dedicated Serve, ανάλογα με τις ανάγκες φιλοξενίας αυτού του website.

Προεγκατεστημένες Εφαρμογές– Scripts
Η TCP.GR PROJECT δεν προσφέρει στα πακέτα φιλοξενίας της τη δυνατότητα αυτόματης εγκατάστασης προγραμμάτων/εφαρμογών Ανοιχτού Κώδικα (Open Source).

Email
Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση του email του και ότι η μέση κίνηση των email που διακινεί μέσω του server είναι μέσα στα πλαίσια της φυσιολογικής κίνησης ενός μέσου χρήστη του Internet. Η TCP.GR PROJECT δεν προσφέρει υπηρεσίες smtp και συνιστά στους πελάτες της να χρησιμοποιούν τους servers των internet services providers τους για την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί server της TCP.GR PROJECT για την αποστολή email, ο αριθμός των email που μπορούν να αποσταλούν ανά συνδρομή φιλοξενίας ανέρχεται στα 100 emails ανά ώρα, ενώ ο μέγιστος αριθμός emails που μπορούν να σταλούν ανά 24ωρο είναι 1000 emails (emails πάνω από 1000 δεν αποστέλλονται και διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα). Η TCP.GR PROJECT δεν προσφέρει υπηρεσίες Mailing lists για μαζική αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας νόμιμης και μη.

Η TCP.GR PROJECT συνιστά το μέγεθος των λογαριασμών email να μην ξεπερνά τα 200MB. Tο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο για κάθε mailbox είναι 500ΜΒ. Σε περίπτωση που το όριο των 500MB ξεπεραστεί, η TCP.GR PROJECT δεν δύναται να εγγυηθεί την ορθή λειτουργία του λογαριασμού.

Απαγορεύονται αυστηρά και αποτελούν λόγο άμεσου τερματισμού του account τα παρακάτω:

 1. Αποστολή μηνυμάτων μαζική ή μη, σε παραλήπτες που δεν έχουν ζητήσει την παραλαβή των μηνυμάτων (spamming).
 2. Εγγραφή σε mailing list κάποιου παραλήπτη χωρίς την έγκριση του.
 3. Διαφήμιση υπηρεσιών και προϊόντων sites που φιλοξενούνται σε server της TCP.GR PROJECT μέσω spamming κατά οποιοδήποτε έμμεσο ή άμεσο τρόπο, ακόμη και αν η αποστολή των μηνυμάτων έγινε εκτός των server της TCP.GR PROJECT.

Η πολιτική της TCP.GR PROJECT σε θέματα spamming έχει μηδενική απόκλιση. Στην πρώτη αποδεδειγμένη διαμαρτυρία για spamming, το account από το οποίο προκλήθηκε η αποστολή των μηνυμάτων τίθεται άμεσα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (suspended) μέχρι να διερευνηθεί το συμβάν και καλείται ο πελάτης να δώσει εξηγήσεις. Σε περίπτωση που δεν δοθούν ικανοποιητικές εξηγήσεις εντός 24 ωρών το account διαγράφεται χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Πολιτική Αντιγράφων Ασφαλείας
Η TCP.GR PROJECT διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας (backups) για δική της αποκλειστικά χρήση. Τα αντίγραφα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για επαναφορά του περιεχομένου ενός server, σε περίπτωση αστοχίας αυτού. Ο πελάτης φέρει την ευθύνη να λαμβάνει και να διατηρεί δικά του αντίγραφα του περιεχομένου του πακέτου hosting του. Η επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας από την TCP.GR PROJECT μετά από αίτημα του πελάτη είναι χρεώσιμη πράξη και ολοκληρώνεται μετά από την καταβολή του σχετικού αντιτίμου από τον πελάτη. Η TCP.GR PROJECT δύναται να επιχειρήσει την επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας μετά από σχετικό αίτημα του πελάτη, δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί για την ορθότητα αυτής.

Ενεργοποίηση – Ανανέωση
Η ενεργοποίηση του account του πελάτη γίνεται μετά την καταβολή του τιμήματος της συνδρομής φιλοξενίας. Η ανανέωση του λογαριασμού φιλοξενίας γίνεται αυτόματα κατά την λήξη της συνδρομής και για το ίδιο χρονικό διάστημα με αυτό της αρχικής συνδρομής με προϋπόθεση ότι θα έχει καταβληθεί το αντίτιμο της ανανέωσης της συνδρομής μέχρι την ημερομηνία λήξης της συνδρομής.

Η TCP.GR PROJECT οφείλει να υπενθυμίσει στον πελάτη την λήξη της συνδρομής μέσω email τουλάχιστον 10 ημερολογιακές ημέρες πριν και να τον ενημερώσει για τις εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής του αντιτίμου ανανέωσης της συνδρομής του.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του αντιτίμου ανανέωσης, την επομένη της λήξης της συνδρομής το account του πελάτη τίθεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας για 7 ημέρες, ενώ παράλληλα αποστέλλεται και νέα ειδοποίηση. Αν εντός των ημερών αυτών δεν καταβληθεί το αντίτιμο της ανανέωσης της συνδρομής ή δεν υπάρξει επικοινωνία από την πλευρά του πελάτη και διευθέτηση του ζητήματος, το account διαγράφεται οριστικά.

Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, ο πελάτης πρέπει σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν να προβεί σε νέα χρέωση της πιστωτικής του κάρτας. H TCP.GR PROJECT δεν ανανεώνει αυτόματα τις συνδρομές μέσω πιστωτικών καρτών με επαναχρέωση της πιστωτικής κάρτας. Οποιαδήποτε πληρωμή προς την TCP.GR PROJECT γίνεται μέσω πιστωτικής κάρτας αφορά μια και μοναδική χρέωση.

Διακοπή Συμφωνητικού
Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η TCP.GR PROJECT δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από την TCP.GR PROJECT σε περίπτωση παραβάσεως των όρων χρήσης από τον πελάτη. H TCP.GR PROJECT διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες της κατά βούληση και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές, που μπορεί να προκύψουν λόγω του τερματισμού ενός account.

Εγγύηση
Τα πακέτα Κοινόχρηστης Φιλοξενίας Ιστοσελίδων (Shared Website Hosting) της TCP.GR PROJECT συνοδεύονται από εγγύηση επιστροφής χρημάτων 15 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του λογαριασμού φιλοξενίας. Αν ο πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος από το επίπεδο υπηρεσιών της TCP.GR PROJECT, μπορεί μέσα σε 15 ημέρες από την έναρξη του λογαριασμού του να ζητήσει την ακύρωση του παρόντος συμφωνητικού. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται στον πελάτη το συνολικό πόσο της συνδρομής του.

Σε περίπτωση που το ποσό της συνδρομής περιλάμβανε πρόσθετα έξοδα (αγορά domain name, προμήθειες τρίτων ή προμήθειες τραπεζών ή πιστωτικών καρτών, έξοδα εγκατάστασης, πρόσθετες υπηρεσίες) το ποσό της συνδρομής επιστρέφεται στον πελάτη αφού παρακρατηθούν τα παραπάνω έξοδα. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται μετά την 15η μέρα της συνδρομής. Η παραπάνω εγγύηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τα πακέτα ενοικίασης εικονικών διακομιστών και όχι το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών από την TCP.GR PROJECT.