• Λεωφόρος Βουλιαγμένης Δάφνη
  • 211 800 33 02
  • sales@tcp.gr
Όροι Χρήσης Ιστότοπου:
www.tcp.gr και datamap.tcp.gr

Γενικά
Η ιστοσελίδες www.tcp.gr και datamap.tcp.gr αποτελούν διαδικτυακούς τόπους της tcp.gr Project – Θεόδωρος Σ. Τασσόπουλος, η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως TCP.GR PROJECT, που εδρεύει στη Δάφνη, Γυμναστηρίου 29, Τ.Κ. 17237 και παρέχει υπηρεσίες Διαδικτύου (σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων, ονοματοδοσία και φιλοξενία ιστοσελίδων).

Οι όροι και προϋποθέσεις που ακολουθούν, αφορούν στη χρήση των ιστοχώρων από τους επισκέπτες και στην παροχή υπηρεσιών από την TCP.GR PROJECT. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου της TCP.GR PROJECT, δεν συμφωνεί με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, οφείλει να μην περιηγείται στο περιεχόμενο των σελίδων των ιστοτόπων και να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται από την TCP.GR PROJECT.

Για λόγους διευκόλυνσης, στη συνέχεια ο επισκέπτης/ χρήστης της ιστοσελίδας της TCP.GR PROJECT θα αποκαλείται «πελάτης», ακόμα και αν δεν έχει προβεί ή δε σκοπεύει να προβεί σε αγορά των παρεχόμενων από την εταιρεία υπηρεσιών.

Aποδοχή Όρων Χρήσης
Η χρήση του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρει η TCP.GR PROJECT, υποδηλώνουν την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων από την πλευρά του πελάτη. Ο πελάτης συμφωνεί ότι για οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους και τα αρμόδια δικαστήρια. Η TCP.GR PROJECT διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει κατά βούληση και χωρίς άλλη προειδοποίηση πλην της ανακοινώσεως στο χώρο αυτό των κανόνων που αφορούν το περιεχόμενο των σελίδων των χρηστών της και είναι στην ευθύνη του πελάτη να φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά από την παρούσα ιστοσελίδα.

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο και θα κρατήσει μακριά από κάθε ευθύνη, χρηματική διεκδίκηση και απώλεια την TCP.GR PROJECT, θα καταβάλλει σε αυτή κάθε χρηματικό κόστος συν τις δικηγορικές αμοιβές και θα την καλύψει από οποιαδήποτε υπόθεση φέρει o ίδιος λόγω των πράξεων του ή υλικού που δημοσιεύθηκε μέσω της TCP.GR PROJECT με ή και χωρίς τη συναίνεση του.

Η χρήση των ιστοχώρων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τους ιστοχώρους σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους της TCP.GR PROJECT.
Με την επίσκεψη και περιήγηση των ιστοχώρων ο χρήστης/πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει τους γενικούς όρους χρήσης που αναφέρονται στην παρούσα σελίδα και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου της παρούσας σελίδας, απαγορεύεται η χρήση των ιστοχώρων.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών των ιστοχώρων της TCP.GR PROJECT που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στην ιστοσελίδα, ανήκουν αποκλειστικά και μόνον στην TCP.GR PROJECT και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού χώρου και αφορούν στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτού, προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις περί βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην TCP.GR PROJECT και τυχόν τρίτους δικαιούχους αυτών.

Πέραν της απλής και απευθείας ανάγνωσης προς ενημέρωση ο κάθε επισκέπτης των ιστοχώρων της TCP.GR PROJECT απαγορεύεται να αντιγράψει, διανέμει, αναπαράγει, εμπορευθεί, μεταδώσει, μεταβιβάσει, χρησιμοποιήσει και αναδημοσιεύει το περιεχόμενο του με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της TCP.GR PROJECT.

Υποχρεώσεις και Ευθύνες της TCP.GR PROJECT
Η επικοινωνία μεταξύ TCP.GR PROJECT και πελάτη θα γίνεται κατά κύριο λόγο ηλεκτρονικά, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) και μέσω ανακοινώσεων που η TCP.GR PROJECT θα τοποθετεί στις ιστοσελίδες της (www.tcp.gr και datamap.tcp.gr). Ο πελάτης με το παρόν συμφωνεί να επικοινωνεί με την TCP.GR PROJECT ηλεκτρονικά και κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των μερών θα θεωρείται ότι καλύπτει πλήρως τις εκ του νόμου προϋποθέσεις του έγγραφου τύπου.

Η TCP.GR PROJECT σε τακτά χρονικά διαστήματα αναβαθμίζει τις εγκατεστημένες εφαρμογές/προγράμματα που υπάρχουν στους servers της έτσι ώστε να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας και να παρέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις αυτών. Ο πελάτης οφείλει να ενημερώνει ανάλογα τον κώδικα των ιστοσελίδων του προκειμένου να είναι συμβατός με τους servers της TCP.GR PROJECT. Η TCP.GR PROJECT δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκύψει από τις αντίστοιχες αναβαθμίσεις.

Η TCP.GR PROJECT δεν επιφέρει υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές, ούτε γενική υποχρέωση αναζήτησης των γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Δεν επεμβαίνει, ούτε τροποποιεί το αποθηκευμένο υλικό. Εάν μια δικαστική ή διοικητική αρχή διατάξει την απόσυρση υλικού, αποσύρεται άμεσα το υλικό και η πρόσβαση σε αυτό καθίσταται αδύνατη.

Η TCP.GR PROJECT δεν φέρει καμία εξουσία ή έλεγχο σε κανέναν από τους αποδέκτες των υπηρεσιών της.

Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει παραπομπές μέσω συνδέσμων σε ιστοχώρους τρίτων όπου ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτούς με δική του ευθύνη χωρίς η TCP.GR PROJECT να φέρει καμία ευθύνη και καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενο αυτών.

Ανωτέρα Βία
Η TCP.GR PROJECT δεν ευθύνεται σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης κατά την διάρκεια παροχής των υπηρεσιών, που οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας. Ανωτέρα βία συνιστά κάθε γεγονός ανεξάρτητο από τη βούληση της TCP.GR PROJECT που είναι αντικειμενικά απρόβλεπτο και δεν είναι δυνατό να προληφθεί ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης, όπως ενδεικτικά: πόλεμος, ταραχές, θεομηνίες, πυρκαγιές, εκρήξεις, πράξεις δολιοφθοράς, απεργίες, βλάβες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, εμφάνιση ιών και άλλα.

Η TCP.GR PROJECT καταβάλλει διαρκή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού της χώρου είναι σε κάθε χρονική στιγμή ακριβείς, άρτιες και ενημερωμένες. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η TCP.GR PROJECT δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για οιανδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί στους πελάτες αυτής ή σε τρίτους από τη χρήση του διαδικτυακού της τόπου, των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού ή/και του περιεχομένου που είναι αναρτημένο σε αυτόν. Επιπρόσθετα, η TCP.GR PROJECT καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας, των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπες ή/και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς. η TCP.GR PROJECT δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στους πελάτες της ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία των προαναφερθέντων.

Η TCP.GR PROJECT δεν υποχρεούται να παρέχει στον πελάτη πρόσθετη τεχνική υποστήριξη. Σε περίπτωση που υπάρξει ανάλογο αίτημα από τον πελάτη, είναι στην ευχέρεια της TCP.GR PROJECT να ανταποκριθεί ή όχι στο αίτημα αυτό και η TCP.GR PROJECT μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακόψει την παροχή αυτής της υπηρεσίας, χωρίς καμία ευθύνη ή υποχρέωση από μέρους της TCP.GR PROJECT . Η TCP.GR PROJECT δε φέρει επιπλέον καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια ή ηθική βλάβη υποστεί ο πελάτης από τη μη παροχή πρόσθετης τεχνικής υποστήριξης.

Η TCP.GR PROJECT μπορεί να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις, εφόσον τούτο επιβάλλεται από λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής της σχέσης μας ή για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους.

Υποχρεώσεις του Πελάτη
Ο επισκέπτης/χρήστης των ιστοχώρων, υπηρεσιών και όποιου περιεχομένου της TCP.GR PROJECT προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη στη χρήση αυτών και η TCP.GR PROJECT δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης.
Ο πελάτης δεν πρέπει να παρεμποδίζει τις υπηρεσίες σε κανένα χρήστη ή δίκτυο της TCP.GR PROJECT (Service attacks) και να μην προκαλεί εσκεμμένες προσπάθειες υπερφόρτωσης των υπηρεσιών του δικτύου (οποιοδήποτε περιεχόμενο που περιέχει ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα με σκοπό να καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία λογισμικού ή εξοπλισμού).

Η TCP.GR PROJECT αποκλείει οποιαδήποτε επικοινωνία με δίκτυα από τα οποία έχει προηγηθεί κακόβουλη ενέργεια. Ο πελάτης κατανοεί ότι δεν μπορεί να έχει πρόσβαση από και προς τέτοιου είδους δίκτυα μέσω των υπηρεσιών της TCP.GR PROJECT κατά οποιοδήποτε τρόπο (αποστολή/παραλαβή μηνυμάτων, ανταλλαγή δεδομένων κτλ).

Η TCP.GR PROJECT προστατεύει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη των ιστοχώρων της που τυχόν υποβάλλονται προς την TCP.GR PROJECT και τα οποία οικειοθελώς ο χρήστης χορηγεί σε αυτήν, κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική νομοθεσία και μόνο για την ανάπτυξη της πελατειακής σχέσης . Ο πελάτης οφείλει να διατηρεί και να ενημερώνει τα προσωπικά του δεδομένα ώστε να διατηρούνται ακριβή και έγκυρα και σε περίπτωση αλλαγής τους, έχει την υποχρέωση να διορθώνει τα στοιχεία αυτά. Όταν η πρόσβαση του επισκέπτη/πελάτη σε ιστοσελίδες ή υπηρεσίες των ιστοχώρων της TCP.GR PROJECT απαιτούν την χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password), τότε ο ίδιος ευθύνεται αποκλειστικά και μόνον για διαρροή σε τρίτους ή παράνομη χρήσης αυτών των δεδομένων.

Όλη η επικοινωνία μεταξύ του πελάτη και της TCP.GR PROJECT γίνεται μέσω του email που ο πελάτης δηλώνει κατά την εγγραφή του στην TCP.GR PROJECT και το οποίο ο πελάτης οφείλει να το ελέγχει τακτικά και να μην είναι σε λίστες spam αλληλογραφίας. Επίσης οφείλει να φροντίσει τα emails της TCP.GR PROJECT να μην είναι μπλοκαρισμένα από τον αντίστοιχο πάροχο του και να περιλαμβάνονται στη λίστα με τους αποδεκτούς αποστολείς του. Υποχρέωση της TCP.GR PROJECT είναι να αποστέλλει οποιοδήποτε email επικοινωνίας σε αυτό και μόνον το email και είναι ευθύνη του πελάτη η επιτυχής παραλαβή του.

Ο πελάτης οφείλει να διαφυλάσσει των κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού του, προκειμένου να αποτρέψει μια οποιαδήποτε ανεπιθύμητη πρόσβαση στον λογαριασμό του. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε δραστηριότητα προέρχεται από τον λογαριασμό του εκτός και αν αποδειχθεί ότι έχει πέσει θύμα πειρατείας.

Σε περίπτωση που ο πελάτης προμηθεύεται από την TCP.GR PROJECT υπηρεσίες που θα χρησιμοποιηθούν από τρίτο πρόσωπο ή ενεργεί γενικά για λογαριασμό τρίτου προσώπου δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει την πλήρη εξουσιοδότηση από το πρόσωπο αυτό να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του και οι ενέργειες του είναι σε γνώση του τρίτου προσώπου.(πχ καταχώρηση προσώπου επαφής με στοιχεία τρίτου για καταχώρηση domain, συνδρομή φιλοξενίας για φιλοξενία domain τρίτου προσώπου ή στοιχεία τιμολόγησης). Επίσης, αναγνωρίζει ότι λαμβάνει όλες τις ενημερώσεις και αναλαμβάνει να ενημερώνει σχετικά το πρόσωπο που εκπροσωπεί.

Η TCP.GR PROJECT κρατά backups των server για λόγους αποκατάστασης τους, αλλά δεν δίνεται καμία εγγύηση για την ακεραιότητα αυτών. Ο πελάτης έχει την ευθύνη να διατηρεί τοπικά αντίγραφα του περιεχομένου και όλων των απαιτούμενων πληροφοριών. Όλα τα ονόματα των αρχείων τα οποία δημοσιεύονται και φυλάσσονται στους servers της TCP.GR PROJECT θα πρέπει να αποτελούνται αποκλειστικά από πεζούς αγγλικούς χαρακτήρες, χωρίς κενά. Σε περίπτωση επαναφοράς website από backup, ονόματα αρχείων που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, δεν είναι δυνατό να αποκατασταθούν.